Listen to your heart, it knows

Listen to the wind, it talks
Listen to the silence, it speaks
Listen to your heart, it knows

Салхийг сонс, тэр хүүрнэдэг юм
Аниргүйг сонс, тэр ярьдаг юм
Зүрхээ сонс, тэр мэддэг юм

Comments